Právní služby

Advokátní kancelář nabízí komplexní právní služby napříč právním řádem.

Občanské právo 

 • sepis, úprava a revize smluv
 • sepis právních analýz
 • zastupování klientů v řízení před obecnými soudy, rozhodčími soudy a před dalšími orgány veřejné moci
 • zastupování v dědickém řízení
 • vymáhání pohledávek včetně zastupování v exekučním řízení

 

Obchodní právo

 • zakládání a změny obchodních korporací a družstev (svolání valných hromad, změna statutárních orgánů, zvyšování a snižování základních kapitálu, apod.)
 • likvidace obchodních korporací a družstev
 • přeměny společností
 • dispozice s obchodním závodem
 • sepis právních analýz
 • zastupování klientů v řízení před obecnými soudy a před dalšími orgány veřejné moci ve věcech obchodního práva (obchodní rejstřík, živnostenský úřad, apod.)

 

Due diligence (právní prověrky včetně prověrek účetních)

Poskytování advokátní úschovy peněz, cenných papírů a listin

Ověřování podpisů a konverze dokumentů

Právo nemovitostí a realitní právo

 • sepis, úprava a revize smluv v oblasti nemovitostí (kupní smlouvy, smlouvy o nájmu nemovitostí, smlouvy o podnájmu, apod.)
 • spolupráce s realitními kancelářemi
 • spolupráce s developery, právní aspekty developerské činnosti včetně smluv o výstavbě
 • zřizování zástavních práv a věcných břemen
 • sepis prohlášení vlastníka včetně založení a vzniku společenství vlastníků jednotek
 • zastupování před katastrem nemovitostí
 • právní audit vlastnických a dalších práv k nemovitostem

 

Rodinné a manželské právo včetně zastupování před obecnými soudy a příslušnými orgány veřejné moci

 • sepis insolvenčních návrhů včetně návrhu na povolení oddlužení
 • přihlášení pohledávek
 • zastupování v incidenčních sporech
 • sledování dlužníků – zahájení a průběh insolvence

 

Pracovní právo

 • sepis pracovněprávních smluv
 • poradenství v oblasti ukončení pracovního poměru
 • vymáhání nároků vyplývajících z pracovněprávních sporů
 • zastupování zaměstnanců či zaměstnavatelů v pracovněprávních sporech

 

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení včetně vymáhání škody
 • zastupování v řízení o náhradu škody proti České republice z důvodu nezákonného trestního stíhání

 

Rodinné a pracovní

Rodinné právo

V rodinných otázkách Vám můžeme pomoci se sepisem předmanželské smlouvy či pro Vás připravíme dohodu, jíž bude upraven rozsah společného jmění manželů (zúžení či rozšíření SJM).

Můžeme Vás zastupovat v rozvodovém řízení, ať již se jedná o rozvod sporný nebo tzv. „dohodnutý“ včetně řízení o rodičovských právech (určení výživného, úprava styku, svěření do péče), vypořádání společného jmění manželů.

Pracovní právo

Služby v oblasti pracovního práva představují především přípravu a návrhy veškerých pracovněprávních dokumentů, ať již se jedná o vznik, změnu nebo ukončení předmětného pracovněprávního vztahu, přípravu např. vnitřních předpisů zaměstnavatele, dohod o hmotné odpovědnosti, konkurenčních doložek apod.

V otázkách pracovněprávních vztahů a řešení sporů z nich vzniklých poskytujeme poradenství jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům.

 

 

Zastupování

Soudní spory

Významnou část práce naší advokátní kanceláře představuje zastupování našich klientů před soudy všech stupňů, ať již se jedná o spory z uzavřených smluv, o spory rodinné nebo pracovní či v zásadě jakýkoli spor, který je nutno řešit soudní cestou.

Poskytneme Vám pomoc, ať již máte v úmyslu někoho žalovat nebo jste stranou žalovanou, navrhneme Vám možné varianty řešení Vašeho problému.

Správní řízení

V případech, kdy existuje důvodná pochybnost o správnosti postupu správních orgánů, zastupuje naše kancelář klienty při soudním přezkumu správních rozhodnutí.

Výkon rozhodnutí

V případě vydání pravomocného soudního rozhodnutí či rozhodčího nálezu zajišťujeme výkon příslušných rozhodnutí buď prostřednictvím soudů nebo prostřednictvím soukromých exekutorů.

 

 

Správní právo

Řízení před Katastrálním úřadem

V rámci komplexnosti našich služeb zajišťujeme podání návrhů k příslušnému Katastrálnímu úřadu, ať se již jedná o vklad vlastnického práva k nemovitostem, zápis změn či výmaz práv.

Své klienty zastupujeme v řízení u katastrálního úřadu od sepisu příslušného návrhu včetně podání daného návrhu prostřednictvím naší advokátní kanceláře, do úplného vyřízení.

Řízení před Živnostenským úřadem

Zajistíme Vám získání živnostenského a jiného oprávnění k podnikání, zápis odpovědného zástupce za příslušné živnosti včetně zastupování ve věcech podle živnostenského zákona.

Jiná správní řízení

Naše advokátní kancelář je připravena poskytnout klientům komplexní právní poradenství a asistenci i v rámci správních řízení vedených Komisí pro cenné papíry, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadem průmyslového vlastnictví, organizátory burzovních trhů, jakož i jinými správními orgány a institucemi disponujícími správními pravomocemi, včetně finančních úřadů.

 

 

 

Další služby

Ústavní právo

Poskytujeme porady ve věcech ústavního práva, včetně ochrany lidských práv. V rámci realizace komplexnosti řešení sepíšeme za Vás ústavní stížnost.

Daňové a finanční poradenství

K účetním službám poskytujeme i služby daňových poradců, kteří optimalizují Vaše hospodářské výsledky. Poradíme i v oblasti investic, zprostředkujeme veškeré druhy úvěrů.

 

Správní soudnictví

V případě, že rozhodnutí správního orgánu není v souladu se zákonem, jsme připraveni podat v zastoupení svých klientů opravné prostředky ve formě odvolání nebo rozkladu, včetně případného právního zastoupení před správními soudy.