Služby

Občanské právo

Věcná práva

Rádi Vám poskytneme právní pomoc v oblasti věcných práv týkajících se Vašeho vlastnictví, držeb, práv k cizím věcem, tj. práva zástavního včetně práva podzástavního, věcných břemen.

Naší specializací je právní režim nemovitostí. Poradíme Vám, ať již jste developerská či realitní společnost anebo jednotlivec. Jsme připraveni nabídnout Vám naše služby při sjednávání a přípravě zejména smluv kupních a nájemních, jakož i smluv o dílo týkajících se pozemků, budov, nebytových prostor a bytů.

Rádi Vám poskytneme právní pomoc včetně souvisejících daňových otázek při nákupu, prodeji, pronájmu či darování nemovitostí. Připravíme nebo posoudíme příslušné smlouvy o koupi či prodeji nemovitostí, darovací smlouvy, nájemní smlouvy. Můžeme Vám pomoci při ukončení nájemních smluv, ať již ze strany pronajímatele či nájemce, poskytnout pomoc při vymáhání dlužného nájemného nebo porušování nájemní smlouvy pronajímatelem nebo nájemcem. Pomůžeme Vám vyřešit spory mezi spoluvlastníky nemovitosti nebo sousedské spory.

Práva závazková

Rádi Vás podpoříme při sjednávání a uzavírání smluv jakéhokoliv typu a vybereme pro Vás nejvhodnější typ smluvního vztahu.

Poradíme Vám se zajištěním jednotlivých smluvních závazků a navrhneme pro Vás nejpřijatelnější řešení vyhovující Vašim zájmům.

V rámci komplexnosti našich služeb jsme připraveni Vám poskytnout právní pomoc při řešení sporů při jejich neplnění a porušování.

Poradíme Vám nejen při uzavírání smluv, ale i při jejich ukončování či prodlužování, včetně sepisu příslušných dodatků.

Máme zkušenosti i s náhradou škody a jejím vymáháním (skutečná škoda, ušlý zisk) i s vydáním bezdůvodného obohacení.

Právo dědické

Pomůžeme Vám chránit Vaše oprávněné zájmy při dědickém řízení včetně možnosti Vás v dědickém řízení zastupovat.

Poskytneme Vám právní služby při sepisu dědické dohody a vypořádání dědiců.

Právo osobnostní

Pokud bylo zasaženo do Vašich osobnostních práv, zejména pak prostřednictvím některého ze sdělovacích prostředků, můžeme Vám poskytnout pomoc při nápravě, ať již cestou dosažení omluvy nebo náhrady nemajetkové újmy.

Práva osobně majetková

Máme bohaté zkušenosti s ochranou autorských práv, zejména v oblasti software, internetu a nakladatelské činnosti. Připravujeme a hodnotíme licenční smlouvy, které budou Vaše práva v maximální možné míře ochraňovat a umožní Vám využívat Vašich práv.

Poskytujeme právní služby při zjištění neoprávněných zásahů do majetkových či osobnostních práv chráněných autorským či jinými zákony včetně prosazení požadavků na ukončení takových zásahů a náhradu majetkové či nemajetkové újmy.

Obchodní právo

Zakládání, změny a likvidace obchodních společností a družstev

Rádi Vás podpoříme při zakládání, změně a likvidaci obchodních společností i družstev. Poskytujeme kompletní právní servis při založení všech typů obchodních společností. Naše služby zahrnují zejména přípravu veškeré právní dokumentace související se založením společnosti a zastupování při jejím zápisu do příslušného obchodního rejstříku.

Spolupracujeme s notářskou kanceláří, která může našim klientům zajistit sepis rozhodnutí formou notářského zápisu.

V našem týmu jsou i pracovníci zapsaní v seznamu likvidátorů, kteří jsou připraveni Vám pomoci při likvidaci společnosti. V dané oblasti poskytujeme veškeré služby nutné k zdárnému výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku, přes obchodní věstník, státní oblastní archiv až po rekonstrukci účetnictví. Svým klientům nabízíme tedy komplexní zajištění procesu likvidace společnosti, a to jak po stránce právní, tak po stránce daňové a účetní.

Zakládání a zápis obchodních společností i v jiných státech

Máme zkušenost se zakládáním a zápisem obchodních společností i v jiných státech, příkladem možno uvést Slovenskou republiku, Chorvatsko, Velkou Británii či Ruskou federaci.

Zastupování před obchodním rejstříkem a živnostenským úřadem

V rámci komplexnosti našich služeb jsme připraveni Vám zajistit prvozápis obchodní společnosti či družstva do příslušného obchodního rejstříku, zápis změny týkající se Vaší společnosti nebo družstva a zápis souvisejících skutečností u příslušného živnostenského úřadu.

Rádi Vám poradíme a připravíme veškeré podklady a vyplníme formuláře týkající se vzniku či změny obchodní společnosti.

Fúze, rozdělení nebo změny právní formy

Rádi Vás podpoříme také při fúzi, rozdělení nebo změně právní formy Vaší společnosti.

Ve spolupráci s auditorskou společností poskytujeme komplexní poradenství a asistenci včetně řízení celého procesu fúze sloučením či splynutím, rozdělení. Naše služby tak zahrnují zejména odborné poradenství při stanovení nejvhodnějšího řešení celé transakce, dále pak asistenci při jmenování znalců, přípravu souvisejících valných hromad, a dalších zákonných požadavků včetně podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

Proces změny právní formy, kdy se mění vnitřní právní poměry společnosti a právní postavení jejich společníků, vyžaduje úzkou spolupráci jednotlivých odborníků z více oblastí. Tyto služby jsme připraveni Vám poskytnout, neboť úzce spolupracujeme s notářskou kanceláří, auditorskou společnosti i daňovými poradci.

Due Dilligence – právní audit

Společně prověříme jakékoli společnosti po stránce právní i účetní. Na základě našich posudků můžete koupit, přeměnit, rozdělit, fúzovat či prodat podnik.

Zajištění řádného konání valných hromad, volby členů statutárních orgánů a dozorčích rad při uplynutí jejich funkčního období

V rámci komplexnosti našich služeb Vám nabízíme zajištění chodu Vaší obchodní společnosti v souladu se zákonem (zajištění volby členů statutárních orgánů a dozorčích rad při uplynutí jejich funkčního období, pravidelného konání valných hromad, schvalování účetních závěrek, souladu zakladatelských dokumentů, resp. stanov se zákonem, zakládání zákonem stanovených listin do sbírky listin…).

Poskytujeme vysoce profesionální poradenství při řešení každodenních otázek souvisejících s vnitřním či vnějším fungováním Vaší obchodní společnosti.

Zvyšování či snižování základního kapitálu

Zajišťujeme kompletní servis, ať již po stránce právní, tak po stránce daňové a účetní.

Rádi Vám poskytne odborné poradenství při stanovení nejvhodnější formy zvýšení či snížení základního kapitálu Vaší obchodní společnosti, dále pak pomoc při jmenování znalců, při přípravě všech souvisejících podkladů nutných k podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

Prodeje, zástavy podniků

Nabízíme přípravu veškeré právní dokumentace související s prodejem či zástavou podniků a jeho zápisem do obchodního rejstříku. Zajišťujeme návrhy na jmenování znalce soudem, přípravu návrhu smlouvy o prodeji podniku či jeho části, splnění informačních povinností daných zákonem.

Naše služby zahrnují rovněž odbornou pomoc při zápisu příslušných změn do obchodního rejstříku a při splnění dalších povinností vyplývajících z právního řádu České republiky.

Převod či zástava obchodního podílu

V dané oblasti jsme připraveni Vám poskytnout veškeré služby, a to právní, účetní i daňové.

Obchodně-právní vztahy (smlouvy, spory a související)

Rádi Vás podpoříme při sjednávání a uzavírání smluv z oblasti práva obchodního týkající se výkonu podnikatelské činnosti (nájemní a kupní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o zprostředkování …) včetně poskytování právní asistence s procesem tvorby smlouvy.

Poradíme Vám se zajištěním jednotlivých smluvních závazků a navrhneme pro Vás nejpřijatelnější řešení vyhovující Vašim zájmům.

Smluvní agenda zahrnuje i právní pomoc při poskytování či žádosti o úvěr, včetně přípravy a revize právních dokumentů na jejichž základě se úvěr zajišťuje (zřízení zástavního práva k nemovitostem i věcem movitým, akciím, obchodním podílům, bankovním účtům…).

Rodinné a pracovní

Rodinné právo

V rodinných otázkách Vám můžeme pomoci se sepisem předmanželské smlouvy či pro Vás připravíme dohodu, jíž bude upraven rozsah společného jmění manželů (zúžení či rozšíření SJM).

Můžeme Vás zastupovat v rozvodovém řízení, ať již se jedná o rozvod sporný nebo tzv. „dohodnutý“ včetně řízení o rodičovských právech (určení výživného, úprava styku, svěření do péče), vypořádání společného jmění manželů.

Pracovní právo

Služby v oblasti pracovního práva představují především přípravu a návrhy veškerých pracovněprávních dokumentů, ať již se jedná o vznik, změnu nebo ukončení předmětného pracovněprávního vztahu, přípravu např. vnitřních předpisů zaměstnavatele, dohod o hmotné odpovědnosti, konkurenčních doložek apod.

V otázkách pracovněprávních vztahů a řešení sporů z nich vzniklých poskytujeme poradenství jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům.

 

 

Zastupování

Soudní spory

Významnou část práce naší advokátní kanceláře představuje zastupování našich klientů před soudy všech stupňů, ať již se jedná o spory z uzavřených smluv, o spory rodinné nebo pracovní či v zásadě jakýkoli spor, který je nutno řešit soudní cestou.

Poskytneme Vám pomoc, ať již máte v úmyslu někoho žalovat nebo jste stranou žalovanou, navrhneme Vám možné varianty řešení Vašeho problému.

Správní řízení

V případech, kdy existuje důvodná pochybnost o správnosti postupu správních orgánů, zastupuje naše kancelář klienty při soudním přezkumu správních rozhodnutí.

Výkon rozhodnutí

V případě vydání pravomocného soudního rozhodnutí či rozhodčího nálezu zajišťujeme výkon příslušných rozhodnutí buď prostřednictvím soudů nebo prostřednictvím soukromých exekutorů.

 

 

Správní právo

Řízení před Katastrálním úřadem

V rámci komplexnosti našich služeb zajišťujeme podání návrhů k příslušnému Katastrálnímu úřadu, ať se již jedná o vklad vlastnického práva k nemovitostem, zápis změn či výmaz práv.

Své klienty zastupujeme v řízení u katastrálního úřadu od sepisu příslušného návrhu včetně podání daného návrhu prostřednictvím naší advokátní kanceláře, do úplného vyřízení.

Řízení před Živnostenským úřadem

Zajistíme Vám získání živnostenského a jiného oprávnění k podnikání, zápis odpovědného zástupce za příslušné živnosti včetně zastupování ve věcech podle živnostenského zákona.

Jiná správní řízení

Naše advokátní kancelář je připravena poskytnout klientům komplexní právní poradenství a asistenci i v rámci správních řízení vedených Komisí pro cenné papíry, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadem průmyslového vlastnictví, organizátory burzovních trhů, jakož i jinými správními orgány a institucemi disponujícími správními pravomocemi, včetně finančních úřadů.

Správní soudnictví

V případě, že rozhodnutí správního orgánu není v souladu se zákonem, jsme připraveni podat v zastoupení svých klientů opravné prostředky ve formě odvolání nebo rozkladu, včetně případného právního zastoupení před správními soudy.

 

 

Další služby

Ústavní právo

Poskytujeme porady ve věcech ústavního práva, včetně ochrany lidských práv. V rámci realizace komplexnosti řešení sepíšeme za Vás ústavní stížnost.

Daňové a finanční poradenství

K účetním službám poskytujeme i služby daňových poradců, kteří optimalizují Vaše hospodářské výsledky. Poradíme i v oblasti investic, zprostředkujeme veškeré druhy úvěrů.

Kontaktujte nás

7 + 5 =