Právní služby

Advokátní kancelář nabízí komplexní právní služby napříč právním řádem.

Občanské právo 

 • sepis, úprava a revize smluv
 • sepis právních analýz
 • zastupování klientů v řízení před obecnými soudy, rozhodčími soudy a před dalšími orgány veřejné moci
 • zastupování v dědickém řízení
 • vymáhání pohledávek včetně zastupování v exekučním řízení

Obchodní právo

 • zakládání a změny obchodních korporací a družstev (svolání valných hromad, změna statutárních orgánů, zvyšování a snižování základních kapitálu, apod.)
 • likvidace obchodních korporací a družstev
 • přeměny společností
 • dispozice s obchodním závodem
 • sepis právních analýz
 • zastupování klientů v řízení před obecnými soudy a před dalšími orgány veřejné moci ve věcech obchodního práva (obchodní rejstřík, živnostenský úřad, apod.)

Due diligence (právní prověrky včetně prověrek účetních)

Poskytování advokátní úschovy peněz, cenných papírů a listin

Ověřování podpisů a konverze dokumentů

Právo nemovitostí a realitní právo

 • sepis, úprava a revize smluv v oblasti nemovitostí (kupní smlouvy, smlouvy o nájmu nemovitostí, smlouvy o podnájmu, apod.)
 • spolupráce s realitními kancelářemi
 • spolupráce s developery, právní aspekty developerské činnosti včetně smluv o výstavbě
 • zřizování zástavních práv a věcných břemen
 • sepis prohlášení vlastníka včetně založení a vzniku společenství vlastníků jednotek
 • zastupování před katastrem nemovitostí
 • právní audit vlastnických a dalších práv k nemovitostem

Rodinné a manželské právo včetně zastupování před obecnými soudy a příslušnými orgány veřejné moci

 • sepis insolvenčních návrhů včetně návrhu na povolení oddlužení
 • přihlášení pohledávek
 • zastupování v incidenčních sporech
 • sledování dlužníků – zahájení a průběh insolvence

Pracovní právo

 • sepis pracovněprávních smluv
 • poradenství v oblasti ukončení pracovního poměru
 • vymáhání nároků vyplývajících z pracovněprávních sporů
 • zastupování zaměstnanců či zaměstnavatelů v pracovněprávních sporech

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení včetně vymáhání škody
 • zastupování v řízení o náhradu škody proti České republice z důvodu nezákonného trestního stíhání

Rodinné a pracovní

Rodinné právo

V rodinných otázkách Vám můžeme pomoci se sepisem předmanželské smlouvy či pro Vás připravíme dohodu, jíž bude upraven rozsah společného jmění manželů (zúžení či rozšíření SJM).

Můžeme Vás zastupovat v rozvodovém řízení, ať již se jedná o rozvod sporný nebo tzv. „dohodnutý“ včetně řízení o rodičovských právech (určení výživného, úprava styku, svěření do péče), vypořádání společného jmění manželů.

Pracovní právo

Služby v oblasti pracovního práva představují především přípravu a návrhy veškerých pracovněprávních dokumentů, ať již se jedná o vznik, změnu nebo ukončení předmětného pracovněprávního vztahu, přípravu např. vnitřních předpisů zaměstnavatele, dohod o hmotné odpovědnosti, konkurenčních doložek apod.

V otázkách pracovněprávních vztahů a řešení sporů z nich vzniklých poskytujeme poradenství jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům.

Zastupování

Soudní spory

Významnou část práce naší advokátní kanceláře představuje zastupování našich klientů před soudy všech stupňů, ať již se jedná o spory z uzavřených smluv, o spory rodinné nebo pracovní či v zásadě jakýkoli spor, který je nutno řešit soudní cestou.

Poskytneme Vám pomoc, ať již máte v úmyslu někoho žalovat nebo jste stranou žalovanou, navrhneme Vám možné varianty řešení Vašeho problému.

Správní řízení

V případech, kdy existuje důvodná pochybnost o správnosti postupu správních orgánů, zastupuje naše kancelář klienty při soudním přezkumu správních rozhodnutí.

Výkon rozhodnutí

V případě vydání pravomocného soudního rozhodnutí či rozhodčího nálezu zajišťujeme výkon příslušných rozhodnutí buď prostřednictvím soudů nebo prostřednictvím soukromých exekutorů.

Správní právo

Řízení před Katastrálním úřadem

V rámci komplexnosti našich služeb zajišťujeme podání návrhů k příslušnému Katastrálnímu úřadu, ať se již jedná o vklad vlastnického práva k nemovitostem, zápis změn či výmaz práv.

Své klienty zastupujeme v řízení u katastrálního úřadu od sepisu příslušného návrhu včetně podání daného návrhu prostřednictvím naší advokátní kanceláře, do úplného vyřízení.

Řízení před Živnostenským úřadem

Zajistíme Vám získání živnostenského a jiného oprávnění k podnikání, zápis odpovědného zástupce za příslušné živnosti včetně zastupování ve věcech podle živnostenského zákona.

Jiná správní řízení

Naše advokátní kancelář je připravena poskytnout klientům komplexní právní poradenství a asistenci i v rámci správních řízení vedených Komisí pro cenné papíry, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadem průmyslového vlastnictví, organizátory burzovních trhů, jakož i jinými správními orgány a institucemi disponujícími správními pravomocemi, včetně finančních úřadů.

Další služby

Ústavní právo

Poskytujeme porady ve věcech ústavního práva, včetně ochrany lidských práv. V rámci realizace komplexnosti řešení sepíšeme za Vás ústavní stížnost.

Daňové a finanční poradenství

K účetním službám poskytujeme i služby daňových poradců, kteří optimalizují Vaše hospodářské výsledky. Poradíme i v oblasti investic, zprostředkujeme veškeré druhy úvěrů.

Správní soudnictví

V případě, že rozhodnutí správního orgánu není v souladu se zákonem, jsme připraveni podat v zastoupení svých klientů opravné prostředky ve formě odvolání nebo rozkladu, včetně případného právního zastoupení před správními soudy.

Ceny našich služeb

Odměna za právní služby je obvykle sjednána jako smluvní odměna, na základě dohody uzavřené s klientem nebo lze využít tzv. mimosmluvní odměny dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Obraťte se na nás s Vaším požadavkem a my učiníme předběžný odhad ceny i nákladů potřebných k zajištění právní pomoci.