Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

Tyto informace jsou poskytovány v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) s účinností od 25.5.2018.

Výše uvedené obecné nařízení o ochraně zájmu se vztahuje na zpracování osobních údajů klienta advokátem. Kontaktní údaje jsou uvedeny v seznamu advokátů, spolupracujících advokátů, či externě spolupracujících advokátů na našich webových stránkách https://www.bedrna.eu/nas-tym/. Advokát tímto poskytuje základní informace o zpracování a ochraně osobních údajů dle výše uvedeného obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Právním titulem pro zpracování osobních údajů klienta advokátem je smlouva o poskytování právních služeb – plnění smlouvy, plnění právních povinností, a to zejména povinností vyplývajících z předpisů vyplývajících z předpisů advokacie, oprávněný zájem správce anebo třetí strany.

Účelem zpracování osobních údajů je poskytování právních služeb pro klienta.

Osobní údaje budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou k plnění výše uvedeného účelu a po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii v platném znění, zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Příjemci osobních údajů mohou být osoby zajišťujících technický provoz a zabezpečení využívaných technologií, dále pak fyzické nebo právnické osoby, orgány veřejné moci, agentury nebo jiné subjekty dle příslušných právních předpisů, jakož i příjemci dle potřeb a pokynů klienta.

Práva klienta jako subjektu osobních údajů: – na jasné, transparentní a srozumitelné informace o použití jeho osobních údajů, – na přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování, – právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů, – na vymazání osobních údajů (právo být zapomenut), – na omezení zpracování, – podat námitky proti zpracování osobních údajů, – získat osobní údaje a jejich přenos k jinému subjektu, – podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Za účelem zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů jsou využívána taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.