O nás

Profil kanceláře

Jsme advokátní kanceláří poskytující široké právní služby, které nejsou zaměřeny pouze na některé oblasti práva či pouze na určitou problematiku, ale jsou poskytovány ve všech právních oblastech. S ohledem na četnost právních oblastí a na jejich rozsah jsou jednotliví pracovníci, popřípadě celé skupiny, na určitou oblast specializováni. Tento postup umožňuje v jednotlivých oblastech, i s ohledem na jejich neustálý profesní rozvoj, co nejkvalitnější přístup ke klientům.

Naše služby poskytujeme jak fyzickým osobám, tak právnickým osobám, od obchodních společností všech velikostí po jednotlivce, ať se již jedná o průběžné poskytování právního poradenství nebo zajišťování jednotlivých záležitostí.

Fyzickým osobám poskytujeme služby ve všech situacích, kdy mohou potřebovat právní pomoc. Příkladem může být právní pomoc při nakládání s nemovitostmi, byty (včetně družstevních), jejich pronájem, ve sporech vyplývajících z pracovněprávních vztahů, vztahů rodinných včetně zastupování v rozvodovém řízení a řízení o určení výživného.

Poskytování právních služeb u právnických osob začíná založením společnosti, úpravou vztahů mezi společníky, řešením vztahů k zaměstnancům, obchodním partnerům či státním orgánům, specializujeme se na fúze, rozdělení, přeměny, prodej podniků a likvidace obchodních společností. Poskytujeme kompletní servis včetně potřebných služeb účetních, auditorů a znalců.

Disponujeme vedle stálých zaměstnanců podporou spolupracovníků a zázemím na úseku financí a bankovní sféry. Pracujeme v součinnosti s jinými renomovanými advokátními kancelářemi, zejména v oblasti trestního práva. Úzce spolupracujeme také se soudními znalci, daňovými poradci, auditory a notářskými kancelářemi v Praze, z nichž jedna sídlí v domě, kde se nachází jedno z pracovišť naší advokátní kanceláře.

Historie kanceláře

dvokátní kancelář Bedrna a společníci, sdružení advokátů, se sídlem sídlem Jednořadá 1051/53, Bubeneč, 160 00 Praha 6, je renomovanou advokátní kanceláři působící v Praze již od roku 1993.

Zakládajícími členy advokátní kanceláře Bedrna a společníci jsou JUDr. Lucie Horčičková a JUDr. Jiří Bedrna, který před počátkem své advokátní praxe působil v justici. Do advokacie odešel z pozice předsedy občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSFR. Námi poskytované právní služby tak rozšiřuje o poznatky z legislativy a legislativních procesů, ale zejména o praktické poznatky ze všech justičních oblastí.

Od počátku roku 2006 působíme na dvou pracovištích, z nichž dvě se jedno nachází ve vlastních prostorách na Praze 6 –  Jednořadá 53 a druhé v kancelářích na Praze 3, ul. Francouzská – blíže viz Kontakt.

V roce 2015 bylo založeno nové sdružení Advokáti Bedrna a partneři sdružující pracoviště v Jednořadé a Fracouzské ulici. Členové tohoto sdružení následně v roce 2019 založili společnost Bedrna a partneři s.r.o., advokátní kancelář, pod jejíž hlavičkou nadále poskytují právní služby.

Poskytování právních služeb u právnických osob začíná založením společnosti, úpravou vztahů mezi společníky, řešením vztahů k zaměstnancům, obchodním partnerům či státním orgánům, specializujeme se na fúze, rozdělení, přeměny, prodej podniků a likvidace obchodních společností. Poskytujeme kompletní servis včetně potřebných služeb účetních, auditorů a znalců.

Disponujeme vedle stálých zaměstnanců podporou spolupracovníků a zázemím na úseku financí a bankovní sféry. Pracujeme v součinnosti s jinými renomovanými advokátními kancelářemi, zejména v oblasti trestního práva. Úzce spolupracujeme také se soudními znalci, daňovými poradci, auditory a notářskými kancelářemi v Praze, z nichž jedna sídlí v domě, kde se nachází jedno z pracovišť naší advokátní kanceláře.

Spolupracujeme:

E

Louka s.r.o. – účetní a daňové poradenství, vedení účetnictví, zpracování mzdové agendy

E

JUDr. Ivana Demutová, notářka

E

Mgr. Dalibor Novák, notář

E

Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - západ

E

Diligens s.r.o. (auditorská činnost, vedení účetnictví a ekonomické poradenství)

E

Ing. Miroslav Šmerda, soudní znalec a certifikovaný odhadce majetku

Povinně zveřejňované údaje 

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem – spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

V případě sporu mezi klientem v postavení spotřebitele a advokátem, který se nepodaří mezi stranami urovnat přímo, se může klient – spotřebitel obrátit přímo na Českou advokátní komoru.

Webové stránky České advokátní komory lze nalézt na adrese www.cak.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V souvislosti s novelizací zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele tímto informujeme své klienty (fyzické osoby), kteří vstupují do smluvních vztahů s naší advokátní kanceláří Bedrna a partneři s.r.o.,  advokátní kancelář jako spotřebitelé, že případné spotřebitelské spory vzniklé v souvislosti s poskytováním právních služeb je možné řešit mimosoudně před Českou advokátní komorou (ČAK). Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi klientem a advokátní kanceláří, může se klient obrátit na ČAK s návrhem na mimosoudní řešení sporu.

Internetová adresa ČAK je www.cak.cz. Na uvedené adrese lze nalézt také další podrobné informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů včetně způsobu jejich zahájení.

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR)

Tyto informace jsou poskytovány v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) s účinností od 25.5.2018.

Výše uvedené obecné nařízení o ochraně zájmu se vztahuje na zpracování osobních údajů klienta advokátem. Kontaktní údaje jsou uvedeny v seznamu advokátů, spolupracujících advokátů, či externě spolupracujících advokátů na našich webových stránkách https://www.bedrna.eu/nas-tym/. Advokát tímto poskytuje základní informace o zpracování a ochraně osobních údajů dle výše uvedeného obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Právním titulem pro zpracování osobních údajů klienta advokátem je smlouva o poskytování právních služeb – plnění smlouvy, plnění právních povinností, a to zejména povinností vyplývajících z předpisů vyplývajících z předpisů advokacie, oprávněný zájem správce anebo třetí strany.

Účelem zpracování osobních údajů je poskytování právních služeb pro klienta.

Osobní údaje budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou k plnění výše uvedeného účelu a po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii v platném znění, zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Příjemci osobních údajů mohou být osoby zajišťujících technický provoz a zabezpečení využívaných technologií, dále pak fyzické nebo právnické osoby, orgány veřejné moci, agentury nebo jiné subjekty dle příslušných právních předpisů, jakož i příjemci dle potřeb a pokynů klienta.

Práva klienta jako subjektu osobních údajů:

– na jasné, transparentní a srozumitelné informace o použití jeho osobních údajů,

– na přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování, – právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů,

– na vymazání osobních údajů (právo být zapomenut),

– na omezení zpracování,

– podat námitky proti zpracování osobních údajů,

– získat osobní údaje a jejich přenos k jinému subjektu,

– podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Za účelem zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů jsou využívána taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.

Můžete se na nás s důvěrou obrátit