Ceny

Ceny služeb poskytovaných advokátní kanceláří Bedrna a společníci jsou smluvní a záleží na individuální domluvě mezi advokátem či pracovníkem AK Bedrna a společníci a klientem.

Druh, rozsah a náročnost právních služeb v jednotlivých případech jsou hledisky pro stanovení ceny. Ceny podpůrně vycházejí z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Jsme plátci daně z přidané hodnoty.

Samozřejmostí naší advokátní kanceláře je průběžné informování klienta o stavu jeho věci a o jednotlivých právních krocích, které jsou v dané věci po konzultaci s klientem jednotlivými pracovníky advokátní kanceláře vykonávány.

Česká advokátní komora byla dne 05. 02. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem – spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz .

Naše služby

Občanské právo

Rádi Vám poskytneme právní pomoc v oblasti věcných práv týkajících se Vašeho vlastnictví, držeb, práv k cizím věcem, tj. práva zástavního včetně práva podzástavního, věcných břemen.

~

Obchodní právo

Rádi Vás podpoříme při zakládání, změně a likvidaci obchodních společností i družstev. Poskytujeme kompletní právní servis při založení všech typů obchodních společností. 

i

Právo dědické

Pomůžeme Vám chránit Vaše oprávněné zájmy při dědickém řízení včetně možnosti Vás v dědickém řízení zastupovat.

Poskytneme Vám právní služby při sepisu dědické dohody a vypořádání dědiců.

Právo osobnostní

Pokud bylo zasaženo do Vašich osobnostních práv, zejména pak prostřednictvím některého ze sdělovacích prostředků, můžeme Vám poskytnout pomoc při nápravě, ať již cestou dosažení omluvy nebo náhrady nemajetkové újmy.

Práva osobně majetková

Máme bohaté zkušenosti s ochranou autorských práv, zejména v oblasti software, internetu a nakladatelské činnosti. Připravujeme a hodnotíme licenční smlouvy, které budou Vaše práva v maximální možné míře ochraňovat a umožní Vám využívat Vašich práv.

Due Dilligence – právní audit

Společně prověříme jakékoli společnosti po stránce právní i účetní. Na základě našich posudků můžete koupit, přeměnit, rozdělit, fúzovat či prodat podnik.

Proč zvolit nás

Zkušení specialisté

V dané oblasti jsme připraveni Vám poskytnout veškeré služby, a to právní, účetní i daňové.

Moderní přístup

Rádi Vás podpoříme při sjednávání a uzavírání smluv z oblasti práva obchodního týkající se výkonu podnikatelské činnosti (nájemní a kupní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o zprostředkování …) včetně poskytování právní asistence s procesem tvorby smlouvy.

Dlouholeté zkušenosti

Můžeme Vás zastupovat v rozvodovém řízení, ať již se jedná o rozvod sporný nebo tzv. „dohodnutý“ včetně řízení o rodičovských právech (určení výživného, úprava styku, svěření do péče), vypořádání společného jmění manželů.

Naše filozofie 

1

Široký záběr služeb

Jsme advokátní kanceláří poskytující široké právní služby, které nejsou zaměřeny pouze na některé oblasti práva či pouze na určitou problematiku, ale jsou poskytovány ve všech právních oblastech.

2

Podpora ve všech životních situacích

Fyzickým osobám poskytujeme služby ve všech situacích, kdy mohou potřebovat právní pomoc. 

3

Silný tým

Disponujeme vedle stálých zaměstnanců podporou spolupracovníků a zázemím na úseku financí a bankovní sféry.

let zkušeností

advokátů

pobočky

Obraťte se na nás s Vaším požadavkem a my učiníme předběžný odhad ceny i nákladů potřebných k zajištění právní pomoci.